การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านทางเน็ต

moodlelogo

http://nuclear.rmutphysics.com/e-learning/

ห้องเรียนเสมือนฟิสิกส์ราชมงคล

คุณครูที่รัก

การจัดการ

1.  สมัครเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ราชมงคล ใช่ชื่อและเมล๋จริง

2. สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ฟิสิกส์ราชมงคล

3. ทดลองการสอนเรื่องสมดุล

4. ทำแบบฝึกหัดออนไลน์เก็บคะแนน

5. ทดลองทำแบบทดสอบด้วยตนเอง

6. ทดลองทำแบบเรียนและแบบทดสอบด้วยตนเอง

https://www.google.co.th/

Gmail runs fast in the Chrome browser

Chrome is a fast, free browser made for the modern web.

Download Chrome

username : rmuttscience

password : rmuttscience??

ชื่อเมล์ : rmuttscience@gmail.com

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ราชมงคล

http://quark.rmutphysics.com/e-learning/

username : rmuttscience

password : rmuttscience??

วิทยาศาสตร์ราชมงคล

ทดลองการสอนเรื่องสมดุล (เก็บคะแนน)

 

ตัวอย่างบทความทางวิทยาศาสตร์

บทความวิทยาศาสตร์

http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/